Algemeen

Een verbonden partij wordt gedefinieerd als "een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft". De gemeente heeft te maken met diverse verbonden partijen die via mandaat of delegatie optreden namens de gemeente.

Op elke verbonden partij is conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten een visie opgenomen en daarnaast zijn de belangrijkste beleidsvoornemens van de verbonden partijen vermeld. Verder wordt een juridische onderverdeling gemaakt naar het soort verbonden partij.

Overzicht verbonden partijen

A. Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijke organen)

GR

Aandeel in het bestuur

Bevoegdheden

1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Burgemeester (DB)en wethouder/ collegelid (AB) (regioraad)

Bestuur,
stemrecht

2. Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

Collegelid (Dagelijks bestuur), Collegelid (Algemeen bestuur)

Bestuur,
Stemrecht

3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Burgemeester (Algemeen Bestuur)

Bestuur,
stemrecht

4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)

Collegelid (Algemeen Bestuur)

Bestuur
stemrecht

5. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Collegelid (Algemeen Bestuur)

Bestuur
stemrecht

B. Vennootschappen en corporaties

Vennootschap / corporatie

Aandeel in het bestuur

Bevoegdheden

1. Brainport Development N.V.

Burgemeester (Stichting Brainport), wethouder/collegelid
(Algemene vergadering van aandeelhouders)

Bestuur,
stemrecht

2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Collegelid (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Stemrecht

3. Brabant Water N.V.

Collegelid (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Stemrecht

C. Stichtingen en verenigingen

Stichting / vereniging

Aandeel in het bestuur

Bevoegdheden

1. Stichting Bizob*

*

*

*: In 2016 zijn de statuten van de stichting Bizob gewijzigd. Deelnemende gemeenten zijn vanaf dan niet meer aansprakelijk voor financiële tekorten. Hiermee is geen sprake meer van een financieel belang als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Als gevolg hiervan voldoet de stichting Bizob niet meer aan de criteria voor een verbonden partij. Met ingang van deze begroting wordt daarom niet meer over de stichting Bizob via deze paragraaf gerapporteerd.

D. Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Aandeel in het bestuur

Bevoegdheden

1. Bestuursconvenant stedelijk gebied Eindhoven 2013

Burgemeester

Bestuur,
stemrecht

A1 Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling).

Deelnemers aan de verbonden partij

Aangesloten zijn de gemeenten die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen onder regio VI vallen.

Vestigingsplaats
Eindhoven

Visie op de verbonden partij

De 21 gemeenten in de regio Eindhoven bundelen al jaren de krachten op een breed scala van onderwerpen. In de Regionale Agenda 2015-2018 wordt de unieke positie van onze regio benadrukt, zowel nationaal als internationaal. De regio wordt gekenmerkt als een 'daily urban system'  waarbij sprake is van één gebied voor diensten, arbeid en huisvesting. In de Regionale Agenda 2015–2018 zetten de 21 gemeenten die de regio Eindhoven vormen, de lijnen uit waarlangs dat doel kan worden bereikt. In het begrotingsjaar 2017 heeft bureau Berenschot de samenwerking geëvalueerd en aan de colleges en gemeenteraden aanbevelingen gedaan. Het Algemeen Bestuur MRE heeft hierover uiterlijk op 13 juli 2017 verslag uitgebracht.

Beleidsvoornemens verbonden partij
De transformatie van de SRE naar de MRE is voltooid. Binnen de MRE onderscheiden we: het Regionaal Platform, de Regioraad (als Algemeen Bestuur), het Dagelijks Bestuur, de werkplaatsen, de gesprekstafels, het portefeuillehoudersoverleg en de bijeenkomsten voor raadsleden. De uitvoering van de Regionale Agenda is daarmee vooral een zaak van de gemeenten en de partners in het netwerk. Naar aanleiding van de evaluatie van de MRE-samenwerking door Berenschot staat het Algemeen Bestuur een fundamentele herijking van de koers en vorm van de samenwerking voor, gepaard met het realiseren van ‘quick-wins’ op korte termijn.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
 In 2018 wordt een bijdrage geraamd van € 388.596.

Financiële risico's
We zijn (mede)aansprakelijk voor financiële tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2016 was € 5.106.000 (31 december 2015 € 7.341.000).
(Bron: jaarrekening 2016 MRE)

Financieel resultaat van de verbonden partij

Het financieel resultaat over 2016 was € 710.647 (2015 € 2.947.954)
(Bron: jaarrekening 2016 MRE)

A2. Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling).

Deelnemers aan de verbonden partij
Best, Boxtel, Schijndel, Vught, St.-Michielsgestel, Haaren, Oirschot, St-Oedenrode, Oisterwijk, Nuenen, Son en Breugel.

Vestigingsplaats
Boxtel

Visie op de verbonden partij
De WSD beschikt over de juiste expertise, de benodigde instrumenten en het werkgeversnetwerk dat nodig is voor het ondersteunen van de doelgroep inwoners met een arbeidsbeperking naar vormen van werk en / of participatie op de arbeidsmarkt. Om die reden is er op 6 maart 2017 voor gekozen om de uitvoering van beschut werken, ook na wijzigingen in de Participatiewet, onder te brengen bij de WSD. Het "transitiearrangement" wordt gecontinueerd en de instroom van personen op een werkplek 'beschut nieuw" wordt meegerekend bij de compensatie van personen die instromen op basis van de afspraken in het "transitiearrangement". Tevens wordt in de uitvoering van de Participatiewet tussen de gemeente Best en de WSD nauwer samengewerkt zodat de expertise van de WSD een bijdrage kan leveren aan de integrale beoordeling van hulpvragen in het sociale domein.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij
De WSD heeft de visie 'Van transitie naar transformatie' vastgesteld waarbij alle gemeenten konden kiezen tussen enkele uitvoeringsvarianten zodat de inzet van de WSD nauw aansluit bij de lokale uitvoeringspraktijk. In iedere gemeente wordt de keuze in 2017 en begin 2018 geïmplementeerd. Daarnaast voert de WSD de taken uit op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening en de taken in relatie tot 'Beschut werken nieuw.

Risico's
De WSD had de afgelopen jaren een gezonde exploitatie. Het weerstandsvermogen is op peil en van voldoende omvang. Dit betekent dat de WSD tot op heden geen beroep heeft hoeven doen op gemeenten in de vorm van een gemeentelijke bijdrage. De financiële risico's lijken daarmee beperkt van omvang.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
Voor de uitvoering van de Wsw wordt de vanuit het Rijk ontvangen gemeentelijke bijdrage die nodig is voor de financiering van de Wsw doorgesluisd naar WSD. Daarnaast draagt de gemeente € 16.000 bij in de bestuurskosten.

Financiële risico's
We zijn (mede)aansprakelijk voor financiële tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2016 was € 27,2 miljoen (31 december 2015 € 25,4 miljoen)
(Bron: jaarrekening 2016 WSD)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het exploitatieresultaat (inclusief de stichting Blizo (blindenwerkplaats) was in 2016 € 3.478.000 (in 2015 € 2.076.000)
(Bron: jaarrekening 2016 WSD)

A3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost  (VRBZO)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling)

Deelnemers

Aangesloten zijn de gemeenten die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen onder regio VI vallen.

Vestigingsplaats
Eindhoven

Visie op de verbonden partij

VRBZO optimaliseert haar rendement met de juiste samenwerkingsverbanden en schaalgrootte. Uitgangspunt is de schaalgrootte van de regio Zuidoost-Brabant. VRBZO werkt primair samen met GGD Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de politie-eenheid Oost-Brabant. Stip op de horizon is een (deels) geïntegreerde organisatie van brandweer en gezondheid en een sterke inbedding van de gemeentelijke processen rond rampenbestrijding en crisisbeheersing. VRBZO streeft hierbij naar shared services. Om de capaciteit en continuïteit van incidentbestrijding, crisisbeheersing en risicobeheersing te verstevigen, wordt de samenwerking met Veiligheidsregio’s Brabant-Noord (VRBN) en Midden- en West-Brabant (MWB) geïntensiveerd. Samenwerking met VRBN ligt voor hand; de regionale politie eenheid Oost-Brabant is territoriaal gelijk met de regio’s Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij

VRBZO kent complexe veiligheidsvraagstukken. Het netwerk omvat meer dan de traditionele partners op het gebied van fysieke veiligheid. Regionaal spelen tientallen partijen een rol bij openbare orde, veiligheid en gezondheidszorg. Inwoners en bedrijven zijn belangrijke partners. Samenwerking focust op het borgen van de maatschappelijke continuïteit. Hierbij handelen alle partijen vanuit eigen verantwoordelijkheid. De beleidsdoelstellingen luiden:
-VRBZO streeft naar shared services met GGD BrabantZuidoost en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
-VRBZO organiseert bevolkingszorg vanuit een collectieve taak.
-VRBZO richt een netwerkorganisatie in met de gemeentelijke adviseurs.

Een belangrijk beleidsitem is 'Brandveilig Leven'. 'Brandveilig Leven' staat voor bewustwording vergroten en het realiseren van een gedragsverandering bij onze burgers, bedrijven en instellingen. Ingezet wordt op de eigen kracht van deze doelgroepen om zo de brandveiligheid te vergroten. Dit is een meerjarig traject dat we gezamenlijk met de VRBZO op gaan pakken. Het richt zich vooral op communicatie en het geven van handelingsperspectieven om brandveiligheid te zien als een gezamenlijk belang.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage:
De verschuldigde algemene bijdrage voor 2018  is € 1.253.738
(bron: begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

Financiële risico's:
De gemeenten zijn naar rato van het aantal inwoners aansprakelijk voor eventuele tekorten.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 9.172.324 (31 december 2015 €6.879.000)
(Bron: jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het resultaat over 2016 was € 2.412.000 (2015 € 4.579.000)
(Bron: jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

A4. GGD Brabant-Zuidoost

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke Regeling)

Deelnemers
Aangesloten zijn 21 gemeenten in Brabant Zuidoost

Vestigingsplaats
Eindhoven

Visie op de verbonden partij
De GGD Brabant-Zuidoost draagt bij aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsgebied door uitvoering van de programma's publieke gezondheid en de ambulancezorg. Het ontwikkelen en in stand houden van een gezondheidsdienst is verankerd in de Wet Publieke Gezondheid.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij
Op grond van  de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) heeft de GGD ook een kadernota opgesteld voor de aangesloten gemeenten. In deze nota worden de te verwachten belangrijke ontwikkelingen voor het komende jaren beschreven.
In de programmabegroting zijn deze ontwikkelingen, voor zover van toepassing, verwerkt.
De volgende ontwikkelingen zijn hierbij van belang:

  • In 2016 is tussen de vier grote regionale gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Metropoolregio Eindhoven en GGD Brabant-Zuidoost) en gemeenten onder andere een afspraak gemaakt over standaardisering van de wijze van indexering. Voortaan wordt de meest recente Macro Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september gehanteerd. Deze afspraak is verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2018. Voor de GGD betekent dit een indexering van 1,22 %;
  • Uitbreiding van het budget van zorgverzekeraars voor ambulancezorg in het kader van uitvoering van het nieuwe spreiding- en beschikbaarheidsplan.

Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring zal het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wettelijk verankerd worden in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering van de RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Het voorgenomen jaar van invoering is verschoven van 2018 naar 2019. Dit geeft gemeenten voldoende tijd om de voorbereiding met uitvoerende organisaties (waaronder de GGD) vorm te geven. Uitsluitsel over de omvang en verdeling van middelen volgt naar verwachting in de decembercirculaire 2017.

De bijdrage per inwoner is ten opzichte van 2017, na toepassing van de index en exclusief het pubercontactmoment, gestegen van € 14,97 naar € 15,05 per inwoner.
Voor de verdeling van de kosten van het pubercontactmoment over de gemeenten wordt de verdeelsleutel van VWS gehanteerd in plaats van het inwoneraantal. De bijdrage voor het pubercontactmoment voor Best bedraagt € 25.679.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
De bijdrage in het gemeenschappelijk takenpakket in 2018 is vastgesteld op € 465.700.
(bron: programmabegroting 2018 GGD Brabant-Zuidoost)

Financiële risico's:

Alle deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn (mede)aansprakelijk voor dekking van tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het  eigen vermogen per 31 december 2016 was € 3.037.000 (31 december 2015 € 2.352.000) .
(bron: jaarrekening 2016 GGD Brabant-Zuidoost)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het financieel resultaat in 2016 was € 293.000 (in 2015 € 52.000)
(bron: jaarrekening 2016 GGD Brabant-Zuidoost)

A5. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling)

Deelnemers:
Aangesloten zijn de gemeenten die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen onder regio VI vallen.

Vestigingsplaats:
Eindhoven

Visie op de verbonden partij

gemeenschappelijke regeling van Provincie Noord-Brabant en 21 gemeenten. De dienst heeft de juridische vorm van een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De omgevingsdiensten zijn opgericht, op basis van afspraken tussen Rijk, IPO en VNG, om de kwaliteit van de vergunningverlening aan bedrijven en het toezicht op deze (milieu)vergunningen en handhaving te verhogen. De omgevingsdienst is in eerste instantie een uitvoeringsorganisatiDe Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is opgericht op 31 januari 2013. De ODZOB is de uitvoeringsorganisatie van een e (ambtelijk adviseur van het bevoegd gezag). Daarnaast biedt zij op verzoek van de deelnemers ook ondersteuning op het gebied van beleid en innovatie.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij
Voor de verdere ontwikkeling van de ODZOB zijn de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:
· Inhoudelijk: borgen van de basiskwaliteit van diensten, verhelderen toegevoegde waarde voor de opdrachtgevers, zorgen voor een gelijk speelveld en innoveren in aanpak;
· Bestuurlijk: transparanter omgaan met verschillende rollen (eigenaar, bestuurlijk partner en opdrachtgever) op niveau van AB (Algemeen Bestuur) en OGP (Opdrachtgeversplatform (ambtelijk)), invulling geven aan de kaderstellende en controlerende rol van het AB, focus in rol van DB (Dagelijks Bestuur);
· Relationeel: beter aanhaken bij de omgeving, meer samenwerken met de deelnemers, (partnerrol), verbetering relatiebeheer tussen management ODZOB en opdrachtgevers;
· Organisatorisch: ontwikkeling organisatiecompetenties voor invulling van de partnerrol, helder accountmanagement, professioneel opdrachtgeverschap;
· Strategie: bereiken van consensus over het toekomstig profiel van de ODZOB.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage:
De totale bijdrage in 2018 is  € 510.000.
Financiële risico's:
Wij zijn (mede)aansprakelijk voor dekking van tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedroeg € 1.577.000 (per 31 december 2015 € 1.577.000).
(Bron: jaarrekening 2016 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

Financieel resultaat
Het resultaat over 2016 was € 0 (in 2015 € 543.000)
(Bron: jaarrekening 2016 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

B1. Brainport Development N.V.

Rechtsvorm
Naamloze vennootschap.

Deelnemers aan de verbonden partij

Best, Eindhoven, Veldhoven, Helmond, MRE, Stichting Brainport.

Vestigingsplaats
Eindhoven

Visie op de verbonden partij
Sinds 1 januari 2013 participeert de gemeente in de vennootschap (als aandeelhouder en financier) én in de stichting Brainport (bestuurlijk). Hiermee wenste de gemeente een bijdrage te leveren aan de (regionale) doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in het kader van het uitvoeringsprogramma Brainport 2020: excelleren als Europese toptechnologieregio. Het hogere doel hierbij was het verbeteren van de concurrentiekracht en het verkrijgen van concurrentievoordelen ('competitive advantages') van onze regio, een en ander in het licht van de doelstellingen die zijn geformuleerd in programma 4, Economische Zaken.

Op 30 mei 2016 heeft de raad van Best besloten ook in 2017-2020 (financieel) te blijven participeren in de vennootschap en de bijdrage bovendien te intensiveren. Hiermee kan Brainport Development uitvoering geven aan de herijkte strategie 'Brainport Next Generation en het meerjarenplan 2017-2020.

De stichting is geen verbonden partij, omdat de gemeente hierin geen financieel belang heeft. De vennootschap is wel een verbonden partij.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij
De strategie voor Brainport is geactualiseerd en is bekend als "Brainport Next Generation". Kort gezegd komt de herijkte strategie neer op het inzetten op zes maatschappelijke thema’s (de ‘Grand Challenges’) die een extra impuls kunnen geven als ‘driver’ van economische groei in Brainport. De thema’s zijn: ‘Health’, ‘Mobility’, ‘Energy’, ‘Food’, ‘Safety & security’ en ‘Inclusive society’. Toptechnologie is daarbij geen doel op zich meer, maar een middel om in te spelen op deze Grand Challenges en zo ook economische voorspoed te bewerkstelligen.

Deze strategie vormt de basis van de jaarplannen van de vennootschap.

Financieel belang in de verbonden partij

Bijdrage algemeen:

De geraamde financiering van de vennootschap door de gemeente bedraagt € 190.000 direct, en, via de MRE inwonersbijdrage € 73.000.
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg per 31 december 2016 € 224.056 verdeeld in 14.865 aandelen A en 14.865 aandelen B, elk nominaal groot € 7,57. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 3.112 aandelen A en 3.112 aandelen B. De gemeente beschikt over 2,23% van de aandelen.
(bron: jaarstukken Brainport NV 2016)

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2016 € 5.624.635 (per 31 december 2015 € 3.286.797).
(bron: jaarstukken 2016)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het resultaat na belasting was in 2016 - € 71.910 (in 2015 € 34.729).
(bron: jaarstukken 2016)

B2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Rechtsvorm
Naamloze vennootschap

Deelnemers
De staat is 50% aandeelhouder, decentrale overheden zijn voor de overige 50% aandeelhouder.

Vestigingsplaats
Den Haag

Visie op de verbonden partij
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) richt haar financiële dienstverlening specifiek op de taken van de (decentrale) overheid en instellingen voor het maatschappelijk belang. Daarnaast wordt rekening gehouden met de specifieke financiële inrichting van de (decentrale) overheid. Voordelen hiervan zijn dat de bankfunctie aansluit op de specifieke overheidsregels. Hierdoor kan efficiënt en doelmatig worden gebankierd.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij
BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen voor het maatschappelijk belang. Vanuit haar kernwaarden betrouwbaar, duurzaam en professioneel, draagt de bank als betrokken partner duurzaam bij aan het laag houden van de maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Een betrokken partner zijn, maakt deel uit van de identiteit van de bank. Als sectorbank, opgericht door de Nederlandse overheden, realiseert zij voor haar klanten oplossingen voor financieringsvraagstukken. Deze achtergrond is bepalend voor de missie en de financiele dienstverlening van de bank. Substantiele marktaandelen en partnerschap met de klant vragen om sectorkennis en een individuele benadering.

De missie van de bank vormt de kern van het duurzaam ondernemen door BNG Bank. Continuiteit in het realiseren van de maatschappelijke waarde wordt verzekerd door het realiseren van de volgende strategische doelstellingen: substantiele marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semipublieke domein en – tegelijkertijd – een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Op langere termijn houdt de bank rekening met een verschuiving van kredietverlening direct aan overheden naar financiering van projecten waarbij de overheid betrokken is, zoals publiek-private samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en duurzame energie. Daarnaast verwacht de bank dat een deel van de kredietvraag van de corporaties buiten de werkingssfeer van de overheidsachtervang zal gaan plaatsvinden, zoals ook het geval is in de zorgsector.

(bron: jaarverslag 2016, samenvatting pagina's 76ev)

Financieel belang in de verbonden partij
Per ultimo 2005 zijn er 55.690.720 aandelen uitgegeven, waarvan er 24.570 in bezit zijn van de gemeente. Deze aandelen hebben een nominale waarde van € 61.425. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. In de begroting wordt vanaf 2018 rekening gehouden met een dividenduitkering van jaarlijks € 30.713.
(bron: jaarverslag 2016)

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2016 was € 4.486 miljoen (31-12-2015 € 4.163 miljoen). BNG publiceert geen begroting.
(bron: jaarverslag 2016)

Financieel resultaat van de verbonden partij
De BNG realiseerde over 2016 een nettowinst na belastingen van € 369 miljoen (€ 226 miljoen over 2015).
(bron: jaarverslag 2016)

B3. Brabant Water N.V.

Rechtsvorm
Naamloze vennootschap

Deelnemers
De provincie Noord Brabant is voor 30% aandeelhouder, overige aandelen zijn in handen van de gemeenten.

Plaats vestiging
's-Hertogenbosch

Visie op de verbonden partij
De klanten continue voorzien van zuiver en veilig drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij
​Brabant Water levert water uit de beste bronnen. We doen er daarbij alles aan om dat ook voor de toekomst veilig te stellen. Daarom zorgen we goed voor onze waterwingebieden.

Onze producten en diensten bieden wij op een hoog niveau aan. Klantgericht, kostenbewust, met moderne techniek en actieve zorg voor de omgeving. 

In samenspel met anderen leveren wij een herkenbare bijdrage aan de maatschappelijke waarden van water in al zijn facetten. Duurzaamheid, gezondheid en veiligheid zijn voor ons belangrijke thema’s.

Bij dit alles zien wij onze medewerkers als belangrijke ambassadeurs in een wereld om water.
(Bron: jaarrekening 2016 Brabant Water N.V.)

Financieel belang
Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 10.000.000 aandelen van € 0,10 nominaal, waarvan 2.779.595 zijn gestort. In totaal zijn 1.902.279 aandelen in bezit van gemeenten, waarvan 25.878 van de gemeente Best. 877.316 aandelen zijn in bezit van de provincie Noord-Brabant.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 31 december 2016 was € 560,5 miljoen (per 31 december 2015 € 524,5 miljoen)
(Bron: jaarrekening 2016 Brabant Water N.V.)

Financieel resultaat
Het resultaat na belastingen was in 2016 € 36,0 miljoen (in 2015 € 40,7 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2016 Brabant Water N.V.)

C1. Stichting Bizob

Statutenwijziging 2016, stichting Bizob

In 2016 zijn de statuten van de stichting Bizob gewijzigd. Deelnemende gemeenten zijn vanaf dan niet meer aansprakelijk voor financiële tekorten. Hiermee is geen sprake meer van een financieel belang als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Als gevolg hiervan voldoet de stichting Bizob niet meer aan de criteria voor een verbonden partij. Met ingang van deze begroting wordt daarom niet meer over de stichting Bizob via deze paragraaf gerapporteerd.

D1. Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013

Rechtsvorm
Bestuurlijke samenwerking op basis van convenant

Deelnemers aan de verbonden partij

Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre

Vestigingsplaats
Niet van toepassing

Visie op de verbonden partij

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2013 ingestemd met het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 als opvolger van het Convenant regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven 2005.
In het convenant zijn afspraken gemaakt op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Het convenant kan worden gezien als een basis voor de samenwerking met het perspectief van een mogelijke intensivering en verbreding in de toekomst. In 2017 is de BSGE samenwerking geëvalueerd door bureau Berenschot. Op basis van deze - over het algemeen zeer positieve - evaluatie wordt gewerkt aan een nieuwe agenda 2018-2025, waarmee de samenwerking zal intensiveren en doorontwikkelen. De gemeente Best blijft het belang van het Stedelijk gebied Eindhoven voor de samenwerking met betrekking tot thema's als wonen, economie en voorzieningen onderschrijven.

Beleidsvoornemens van de verbonden partij

De samenwerking is primair publiek, maar heeft mede als doel om coproductie en co-creatie met marktpartijen en andere belanghebbenden mogelijk te maken. De samenwerking is flexibel, maar tegelijk ingebed en goed verankerd. De nadruk ligt op organiseren en niet op organisatiestructuur. Vermoedelijk eind 2017 zal een nieuwe samenwerkingsagenda 2018-2025 worden afgerond en daarna worden voorgelegd aan de 9 gemeenteraden.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdragen:
Gezamenlijke financiering voor programmatische investeringen wordt in voorkomende gevallen via separate besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd. Het aandeel van de gemeente Best in de ambtelijke procesondersteuning is voor 2018 geraamd op € 9.754.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Niet van toepassing

Financieel resultaat van de verbonden partij
Niet van toepassing