Programma

Dit programma is erop gericht het regionaal welvaartsniveau in het algemeen te versterken en van Best in het bijzonder. Dit wordt bewerkstelligd door het ondernemersklimaat te bevorderen en een evenwichtige economische structuur na te streven. Voor bestaande en nieuwe bedrijven, lokaal en regionaal. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn:

  1. Behouden/bevorderen van de werkgelegenheidsfunctie, inclusief de duurzame economische vitaliteit van het buitengebied.
  2. Het toekomstbestendig maken van de winkel- en voorzieningenstructuur. Voor een aantal winkellocaties betekent dit een overgang bewerkstelligen 'van een centrum voor boodschappen naar een centrum voor winkelen'. Winkels, woningen, horeca, baliefuncties en ateliers zorgen samen voor een complete entourage hiervoor. Evenementen kunnen dit versterken.
  3. Zuidoost-Nederland doorontwikkelen tot een technologische en economische topregio van wereldformaat.

Belangrijke uitgangspunten zijn het maatschappelijk verantwoord ondernemen en een circulaire economie, waarbij producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

De rol van de gemeente in het programma economische zaken is overwegend faciliterend. Het bedrijfsleven trekt de kar van de economie, waarbij de gemeente de randvoorwaarden schept in de vorm van een goed vestigingsklimaat. Soms vragen die randvoorwaarden om een meewerkende rol van de gemeente. Zo werken wij bijvoorbeeld via Brainport actief mee met initiatieven van bedrijfsleven en onderwijssector. Ook met betrekking tot het centrummanagement is de rol van de gemeente soms meer meewerkend dan faciliterend.

Participatie
In het verlengde van de rol van de gemeente ligt de verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen en voor de omgevingsdialoog vaak bij het bedrijfsleven. Voor zover er sprake is van gemeentelijke regelgeving of besluitvorming wordt inwonersparticipatie of meedenken door ondernemers of het bedrijfsleven georganiseerd.

Lasten

€ 751.360

1,0%