Programma

Dit programma bestaat uit de onderdelen cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme. Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. De activiteiten dragen in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, bijvoorbeeld maatschappelijke participatie of gezondheid.

Rollen
De gemeentelijke rollen dienstverlenend, regisserend, meewerkend en faciliterend komen in dit programma aan bod. Op het gebied van sport faciliteren wij door het beschikbaar stellen van subsidies en accommodaties.  Voor cultuur en kunst voeren diverse culturele organisaties het Uitvoeringsprogramma 2017 uit. De gemeente heeft hierin een regisserende rol. Daarnaast worden diverse subsidies beschikbaar gesteld. Wat betreft recreatie en toerisme stellen wij subsidie ter beschikking voor vernieuwende initiatieven. In deze beginfase heeft de gemeente bij Best Bijzonder! een regisserende rol. Organisaties en inwoners worden bij de uitvoering betrokken. Bij erfgoed wordt bij de aanwijzing van gemeentelijke monumenten met de Heemkundekring intensief samengewerkt.

Lasten

€ 3.933.694

5,4%