Programma

Sociaal domein

Dit programma gaat over activiteiten die de gemeente onderneemt om inwoners in staat te stellen om zo lang, zo gezond, zo prettig en zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en leven en mee te kunnen doen in de samenleving. Het programma omvat acties die gericht zijn op inwoners maar ook op de samenleving als geheel. Inwoners worden zo nodig individueel ondersteund wat bij voorkeur een preventief karakter heeft. Vanuit de samenleving wordt veel onderlinge hulp en steun geboden en dit willen wij versterken.
Bijzonder in dit programma is de aandacht voor transformatie in het sociale domein richting het nemen van meer verantwoordelijkheid door inwoners om vragen en problemen zelf op te lossen of met behulp van de omgeving. Transformatie is ook dat er zo eenvoudig en effectief mogelijke ondersteuning wordt geboden, waarbij de kwaliteit van de geboden ondersteuning prioriteit heeft. Daarnaast stellen we de inwoners met zijn vragen meer centraal. De acht transformatie - doelstellingen die de raad heeft benoemd, zijn onderdeel van dit programma. Over deze transformatiedoelstellingen wordt de raad per kwartaal geïnformeerd o.a. via de Monitor Sociaal Domein.

Het programma bestaat uit een aantal algemene effecten die we willen bewerkstelligen. Voor een deel wordt daaraan gewerkt met integrale activiteiten. Denk hierbij aan de inzet van het Ondersteuningsteam Bestwijzer voor complexe problematiek, methodiekontwikkeling of het aanbieden van integrale ondersteuning. Ook worden speciale activiteiten ondernomen op de vier deelgebieden participatie, inkomen, wmo en jeugd.
Participatie: richt zich op het ondersteunen bij het vinden van een betaalde baan, met name op ondersteuning aan inwoners met een arbeidsbeperking. Als werken (nog) niet mogelijk is, is de ondersteuning gericht op maatschappelijk participeren. We zetten doelgroepgerichte activiteiten in en steken energie in de relatie met werkgevers en maatschappelijke instellingen om voldoende en passende werkervaringsplekken en werkplekken beschikbaar te krijgen.
Inkomen: wij verlenen financiële bijstand aan inwoners die niet zelfstandig in staat zijn om, met betaalde arbeid, in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Daarnaast geven wij financiële bijstand voor noodzakelijke kosten in bijzondere omstandigheden. We voeren maatregelen uit ter ondersteuning van de koopkracht van mensen met de laagste inkomens en ter voorkoming van maatschappelijk isolement.
Wmo: richt zich op een goede gezondheid, een toegankelijke gemeenschap, een gemeenschap waar het prettig ouder worden is, en op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Ook bieden we maatwerkvoorzieningen Wmo om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking te vergroten.
Jeugd: omvat het preventief jeugdbeleid, het bieden van individuele voorzieningen jeugdhulp, maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering en de aanpak rondom kindermishandeling en huiselijk geweld.
Het deelprogramma onderwijs valt nog onder programma 5.

De monitors van de GGD zijn één van de belangrijke instrumenten om effecten van beleid te meten. Deze monitors worden periodiek afgenomen volgens onderstaande planning:

leeftijd

meting

resultaten beschikbaar

0-12

2017

2018

2021

2022

12-18

2019

2020

2023

2024

19-64

2020

2021

2024

2025

65+

2020

2021

2024

2025

De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Sociaal Domein.
Dienstverlenend: bij het bieden van voorzieningen jeugdhulp, maatwerkvoorzieningen Wmo, inkomensondersteuning, participatievoorzieningen en andere vormen van (preventieve) ondersteuning aan inwoners. Hierbij staat enerzijds de behoefte van de inwoner centraal en sluiten we anderzijds meer aan op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner.
Regisserend en/of meewerkend: bij het ontwikkelen van beleid wordt participatie georganiseerd. Bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven maar ook formele participatie door het in 2017 op te richten Participatieplatform. Van regie is sprake bij het maken van inkoop- en subsidieafspraken met partners voor de uitvoering van het beleid binnen dit programma en de monitoring daarvan en als het gaat om het monitoren van vastgesteld beleid dat uitgevoerd wordt door partners.
Meewerkend en/of faciliterend: bij het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving en om buurtverbetering, overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven.

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2018 voor doen

Inwoners met hulpvragen in het sociaal domein krijgen snel, adequaat, op maat en indien nodig integraal ondersteuning aangeboden.

(Beleidsplan Jeugd 2015-2018/ Nota van AWBZ naar Wmo / nota Best@work)

Aantal wachtenden op ondersteuning door het Ondersteuningsteam Bestwijzer  gedurende het jaar 2018 vanaf het moment van aanmelding.

0 in 2018

(gegevens beschikbaar in programmarekening 2018)

2017 : -
2016 : 0
2015 : 0
2014 : nvt


I-samenlevingszaken

 • De methodiek van werken in het sociaal domein gaan we doorontwikkelen.  Zodat klantmanagers, ondersteuners en hulpverleners in Best werken vanuit dezelfde integrale, signalerende en op eigen kracht gerichte methodiek. In deze methodiekontwikkeling worden ook de vrijwilligersorganisaties meegenomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de inzet van voorliggende voorzieningen.
 • We bekijken de producten en diensten in het sociale domein. Uitgangspunt is optimale (integrale) ondersteuning te organiseren. We maken hierbij gebruik van nieuw aanbod en mogelijk nieuwe samenwerkingsvormen. De behoeften en drijfveren van de doelgroepen zijn leidend.
 • Het huidige aanbod van preventieve activiteiten wordt in samenhang over alle vier domeinen bezien. Ook vanuit problematieken van inwoners, met als doel om witte vlekken in te vullen, overlap te vermijden en het aanbod te verbeteren.

Tevredenheid van de inwoners die deelnemen aan de pilot "de omgekeerde toets"

>75% tevreden

(gegevens beschikbaar in programmarekening 2018)

2017: -
2016: -
2015: -
2014: -

Binnen de pilot te ontwikkelen vragenlijst (nieuw meetinstrument)

 • Opzetten van een pilot 'de omgekeerde toets'. Het uitgangspunt is: mogelijk maken wat nodig is in plaats van protocollen en verordeningen volgen.
 • Uitvoeren van de pilot 'de omgekeerde toets' bij tenminste 15 huishoudens die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Een toegankelijke gemeenschap waarin iedereen mee kan doen (Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020)

% inwoners tussen de 18-65 jaar dat het eens is met de stelling 'de mensen in mijn buurt helpen elkaar'

>75% in 2020

2017 : -
2016 : -
2015 : -
2014 : -

GGD volwassenenmonitor

 • We voeren diverse acties uit de nota Maatschappelijke ondersteuning en zorg uit, waaronder:
  • We stellen een communicatie- en bewustwordingscampagne op voor een toegankelijke gemeenschap.
  • We zetten in op signalering van wat er in de wijk leeft. We zorgen dat het voor inwoners duidelijk is waar zij terecht kunnen met vragen of signalen over buurtbewoners waar zij zich zorgen om maken of waar ze iets (meer) voor willen betekenen.
  • We maken een uitvoeringsplan waarin we beschrijven hoe we invulling geven aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.
 • Samen met andere gemeenten in Zuidoost-Brabant werken we aan slimme mobiliteitsoplossingen. Integratie van het doelgroepenvervoer in het regulier openbaar vervoer is een belangrijk uitgangspunt.
 • Samen met maatschappelijke organisaties geven we uitvoering aan het plan van aanpak om laaggeletterdheid verder aan te pakken.

Lasten

€ 28.326.779

38,8%