Programma

Dit programma omvat de ruimtelijke beleidsontwikkeling, zowel binnen de bebouwde kom als voor het buitengebied. Hierbij moet worden gedacht aan ruimtelijke plannen zoals structuurvisie, bestemmingsplannen en aan beleidsontwikkeling op het gebied van woningbouw. Daarnaast gaat het om prestatieafspraken met woningcorporaties, bouwgrondexploitaties, afspraken binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en om plannen voor natuur en landschap. Ook de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet valt onder dit programma.
Daarnaast valt vergunningverlening en toezicht en handhaving op de beleidsvelden ruimte en bouwen onder dit programma.

In dit programma hebben we als gemeente meerdere rollen. De regisseursrol: vaststellen van de ruimtelijke kaders, vaststellen van omgevingsvisie en het implementeren van de Omgevingswet, het coördineren van het  woningbestand, het maken van prestatieafspraken en de realisatie van een aantrekkelijk centrum. Facilitator: onder andere bij de begeleiding van principeverzoeken en het bijeen brengen van partijen.
Dienstverlenend bij het verlenen van startersleningen en het afgeven van vergunningen.

Lasten

€ 13.450.770

18,4%