Hieronder wordt het geprognosticeerde begrotingssaldo weergegeven. De begroting 2018 laat een sluitende meerjarenraming zien.

Toelichting op enkele mutaties na de kaderbrief
Bij de behandeling van de kaderbrief in de raadsvergadering is aangegeven dat de effecten van de mei circulaire nog niet zijn verwerkt. Inmiddels zijn deze effecten via een raadinformatiebrief aan uw raad kenbaar gemaakt. Het saldo van het jaar begrotingsjaar 2021 had extra onze aandacht.

Gebundelde uitkering (BUIG)
Gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Het uitgangspunt hiervan is dat de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid bij gemeenten ligt. De Participatiewet kent een budgetteringssystematiek. Dit is een financieringssystematiek die zo is ingericht dat het gemeenten moet prikkelen om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering en aan het werk te helpen en te houden. De uitkeringen van mensen die zijn aangewezen op één van de bijstandsregelingen, PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (voor levensonderhoud startende ondernemers), betalen gemeenten vanuit deze gebundelde uitkering. Vanaf 2015 kunnen gemeenten de gebundelde uitkering ook benutten voor de inzet van het instrument loonkostensubsidie. De gebundelde uitkering is een ongeoormerkt budget. Een gemeente mag een overschot op het budget vrij besteden, maar moet een tekort op het budget in beginsel ook zelf opvangen. Voor het jaar 2018 e.v. stijgen de lasten voor de gebundelde uitkeringen naar verwachting met € 192.000. Tegenover deze stijgende uitkeringslasten staat een verhoging van de bijdrage van het Rijk van ruim € 500.000.

Documenten burgerzaken
Vanaf 2014 is de geldigheidsduur van ID kaarten en paspoorten gewijzigd van 5 naar 10 jaar. Dit betekent dat er een verschuiving plaatsvindt van het aantal uit te geven documenten.

Renteresultaat
Het renteresultaat is gewijzigd als gevolg van toerekening van rente aan Aarle vanaf het moment dat Aarle een BIE wordt. In deze begroting wordt er vanuit gegaan dat Aarle vanaf 1 januari 2019 een BIE is.

Rentetoerekening aan de BIE's in de grex
Het rentepercentage wijzigt van 0,38% naar 0,00%. Dit rentepercentage is gebaseerd op de financieringsstructuur van de gemeente. Aangezien er op termijn geen structureel financieringstekort ontstaat wordt er naar verwachting geen langlopende lening aangetrokken. Dat is de belangrijkste reden dat er ook geen rente kan worden doorberekend omdat er sprake is van beperkte rentelasten.

Kanttekeningen
Mutaties sociaal domein
De onderdelen binnen het sociaal domein zijn in deze begroting samengevoegd tot één programma. Alle bijbehorende budgetten zijn vooralsnog 1-op-1 overgenomen. Op dit moment vindt er een doorkijk naar 2017 plaats van de budgetten binnen het sociaal domein. In afwachting hiervan vinden er nog budgetwijzigingen 2018 plaats. Op het moment dat deze budgetten op totaalniveau ontoereikend blijken te zijn, zal er via een raadsvoorstel budget worden aangevraagd.

Ontwikkelingen regionale woningbouw
Op dit moment wordt het plan Aarle uitgewerkt op basis van het regionale afsprakenkader.

Toelichting mutaties in 1 e begrotingswijziging 2018
In de 1e begrotingswijziging 2018 zijn een 4-tal wijzigingen opgenomen. De belangrijkste wijzigingen betreffen de gevolgen van de septembercirculaire 2017 en de bijstelling van de risicoreserve grondexploitatie.

De financiële gevolgen uit de septembercirculaire 2017 zijn voor 2018 positief. De rijksuitgaven 2018 stijgen en daarmee stijgt ook de algemene uitkering voor dit jaar. Hier geldt het principe 'samen trap op en trap af'. Voor de jaren 2019 e.v. zijn de gevolgen uit de circulaire per saldo licht negatief.
De integratie-uitkering voor het sociaal domein daalt de komende jaren met gemiddeld € 80.000. Dit betreft een minimale daling van 0,7% ten opzichte van de meicirculaire. Dit komt doordat een aantal voorzieningen gefinancierd worden vanuit het Ministerie van VWS.

De risicoreserve grondexploitatie wordt verhoogd met € 1,2 miljoen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het voortschrijdend inzicht ten aanzien van de juridische risico's en de aanpassingen op basis van de regionale discussie over de woningbouw.

Structureel sluitende begroting en meerjarenraming
In het overzicht 'incidentele baten en lasten' op pagina 6 is een tabel opgenomen waarin alle incidentele baten en lasten worden gecorrigeerd. Uit dit overzicht blijkt dat de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 structureel sluitend is. Dit is één van de toezichtcriteria die zijn vastgelegd in artikel 203 van de Gemeentewet en nader zijn uitgewerkt in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. De provincie toetst aan deze criteria en beoordeelt vervolgens welk begrotingstoezicht van toepassing is.