GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

Omschrijving

Product

2018

2019

2020

2021

Totaal saldo van baten en lasten (excl. saldo)

-1.098.179

-718.817

-275.886

-650.098

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Programma 7

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

- Tijd. uitbr. Fin. (toename adm.lasten jeugdhulp en Wmo)

07.06/08

55.000

- Tijd. uitbreiding GW (extra inzet kwaliteit jeugd en Wmo)

07.05/08

60.000

- Tijd. uitbreiding GW (mw applicatiebeheer sociaal domein)

07.02/08

68.000

68.000

0

0

183.000

68.000

0

0

Programma 10

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie

10.11

268.144

216.928

221.267

225.693

268.144

216.928

221.267

225.693

Programma 11

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Dekkingsres. MFA Dijkstraten 

11.02

624.024

0

0

0

624.024

0

0

0

Programma 12

Bijdrage uit de reserve sociaal domein:

- Ondersteuning archief sociaal domein 

12.03

48.000

0

0

0

- Digitale archiefexpertise / procesondersteuning 

12.03

75.000

75.000

0

0

123.000

75.000

0

0

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

1.198.168

359.928

221.267

225.693

Bijdragen uit reserves - structureel

Programma 2

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

02.01

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

Programma 3

Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage

03.03

31.805

31.805

31.805

31.805

Dekkingsres. Slowlane

03.02

24.213

24.213

24.213

24.213

Dekkingsres. Slowlane (verl. Fietspad Ekkersweijer)

03.08

1.600

1.600

1.600

1.600

Bijdrage uit de reserve wegbeheer:

- Afschrijvingslasten investeringen activastaat

03.04

23.333

23.333

23.333

23.333

- Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan

03.04

79.495

90.485

99.553

167.686

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

- Onderhoud vervanging groen conform IBOR (W09)

03.13

15.038

26.288

37.038

48.788

175.484

197.724

217.542

297.425

Programma 4

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

04.02

5.994

5.994

5.994

5.994

Dekkingsres. restauratie molen 

04.02

7.612

7.612

7.612

7.612

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

04.02

7.148

7.148

7.148

7.148

20.754

20.754

20.754

20.754

Programma 5

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

05.08

19.798

19.798

19.798

19.798

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

05.08

21.085

21.085

21.085

21.085

Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen

05.08

5.121

5.121

5.121

5.121

Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool, Emmalaan 25

05.08

4.197

4.197

4.197

4.197

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

05.08

55.219

55.219

55.219

55.219

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

05.08

11.858

11.858

11.858

11.858

Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten

05.08

0

75.763

75.763

75.763

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

05.08

29.495

29.495

29.495

29.495

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

05.08

31.045

31.045

31.045

31.045

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

05.08

57.481

57.481

57.481

57.481

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

05.08

4.637

4.637

4.637

4.637

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

05.08

2.248

2.248

2.248

2.248

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

05.08

7.161

7.161

7.161

7.161

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

05.08

6.358

6.358

6.358

6.358

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

05.08

1.656

1.656

1.656

1.656

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

05.08

4.923

4.923

4.923

4.923

262.282

338.045

338.045

338.045

Programma 6

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

06.01

7.917

7.917

7.917

7.917

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

06.08

22.426

22.426

22.426

22.426

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

06.08

24.302

24.302

24.302

24.302

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

06.09

75.867

75.867

75.867

75.867

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

06.09

31.132

31.132

31.132

31.132

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

06.09

10.338

10.338

10.338

10.338

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

06.09

44.143

44.143

44.143

44.143

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1

06.10

12.295

12.295

12.295

12.295

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

06.10

147.205

147.205

147.205

147.205

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

06.10

3.286

3.286

3.286

3.286

Dekkingsres. overdekt zwembad

06.11

2.269

2.269

2.269

2.269

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties:

- Renovatie / vervanging conform planning (Naastenbest)

06.08

15.576

18.976

18.976

20.365

- Renovatie / vervanging conform planning (Leemkuilen)

06.09

4.000

10.250

17.125

45.217

Bijdrage uit reserve speelelementen:

- Repareren en vervangen speelelementen

06.18

33.739

33.739

33.739

33.739

434.495

444.145

451.020

480.501

Programma 7

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

07.05

3.834

3.834

3.834

3.834

Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173

07.06

40.372

40.713

41.069

41.442

Dekkingsres. Bestwijzer

07.06

36.116

36.116

36.116

36.116

Dekkingsres. jongerencentrum

07.07

33.831

33.831

33.831

33.831

114.153

114.494

114.850

115.223

Programma 11

Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG

11.01

157.545

166.997

177.016

0

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Rente geldlening Best Vooruit

11.01

9.164

9.030

8.890

8.743

- Aflossing geldlening Best Vooruit

11.01

2.774

2.908

3.048

3.195

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Vrijval middelen grondexploitatie

11.02

820.000

720.000

620.000

0

989.483

898.935

808.954

11.938

Programma 12

Herwaarderingsreserve gemeentehuis

12.02

207.968

0

0

0

Dekkingsreserve gemeentehuis

12.02

12.706

12.706

12.706

12.706

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

12.10

29.813

29.813

29.813

29.813

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

12.02

16.036

16.036

16.036

16.036

Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis

12.02

36.804

36.808

0

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

12.02

3.263

3.263

3.263

3.263

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

- Kosten garantiesalarissen

12.01

74.004

60.568

52.965

34.716

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

- Kosten automatisering

12.03

819.396

690.900

672.151

813.184

1.199.990

850.094

786.934

909.718

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

3.209.326

2.876.876

2.750.784

2.186.289

Totaal bijdragen uit reserves

4.407.494

3.236.804

2.972.051

2.411.982

Stortingen in reserves - incidenteel

Programma 5

Storting in vrije algemene reserve:

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 10

Storting in vrije algemene reserve:

- Winstafdracht bouwgrondexploitatie

10.11

-296.202

0

0

0

-296.202

0

0

0

Programma 11

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsres. MFA Dijkstraten

11.02

-624.024

0

0

0

-624.024

0

0

0

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

-920.226

0

0

0

Stortingen in reserves - structureel

Programma 3

Storting in reserve wegbeheer:

- Storting tlv exploitatie

03.04

-753.685

-714.990

-675.715

-635.851

Storting in reserve vervanging groen

- Storting tlv exploitatie

03.13

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-853.685

-814.990

-775.715

-735.851

Programma 6

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

- Storting tlv exploitatie

06.08

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

- Storting tlv exploitatie

06.09

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

Storting in reserve speelelementen

- Storting tlv exploitatie

06.18

-49.893

-49.893

-49.893

-49.893

-199.893

-199.893

-199.893

-199.893

Programma 10

Storting in vrije algemene reserve:

- Afdracht i.v.m. natuurcompensatie

10.11

-56.020

-68.291

-96.171

-81.998

-56.020

-68.291

-96.171

-81.998

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

11.01

-3.517

-3.308

-3.090

-2.863

-3.517

-3.308

-3.090

-2.863

Programma 12

Storting in egalisatiereserve ICT:

- Storting tlv exploitatie

12.03

-509.601

-514.355

-519.499

-524.694

-509.601

-514.355

-519.499

-524.694

Totaal stortingen in reserves - structureel

-1.622.716

-1.600.837

-1.594.368

-1.545.299

Totaal stortingen in reserves

-2.542.942

-1.600.837

-1.594.368

-1.545.299

Totaal mutaties reserves

1.864.552

1.635.967

1.377.683

866.683

Geraamde resultaat

766.373

917.150

1.101.797

216.585