OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN  2018-2021

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Programma 1

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) ondersteuning griffie

46.000

Programma 2

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) aanpak georganiseerde criminaliteit

75.000

75.000

Programma 3

- Eenmalige impuls org.structuur en funding centrummanagement

25.000

Programma 6

- Inventaris sporthal (2018)

4.200

- Ondersteuning bij evenementen door buitendienst

25.000

- Viering 200 jaar Best

25.000

75.000

- Voorlichtingsprogramma aan evenementorganisatoren

20.000

10.000

10.000

- Bevordering toerisme incidenteel

15.000

Programma 7

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) uitkeringen participatiewet

92.315

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) participatie

69.467

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) wmo 

23.023

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) jeugdbeleid integrale toegang

27.134

Programma 8

- Inventaris Best Wijzer (2018)

26.600

Programma 10

- Uitvoeringsprogramma structuurvisie buitengebied

50.000

50.000

- Opstellen omgevingsvisie/omgevingsplan

50.000

- Implementatie Omgevingswet 2018

35.000

Programma 12

- Doorontwikkeling organisatie (generatiepact)

130.000

130.000

- Bewustwordingsproces informatiebeveiliging

15.000

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) functionaris gegevensbescherming

20.000

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) doorontwikkeling personeelsbeleid

55.000

55.000

- Externe flexibele schil KCC 2e lijn incl. aanvulling

20.000

- Externe flexibele schil KCC 1e lijn

80.000

Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie

798.739

395.000

140.000

0

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Programma 7

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) adm lasten jeugdhulp en wmo

55.000

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) inzet kwaliteit jeugd en wmo

60.000

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) applicatiebeheer sociaal domein

68.000

68.000

Programma 10

- Nadelig saldo grondexploitatie

268.144

216.928

221.267

225.693

Programma 12

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) archief sociaal domein

48.000

- Uitbr. capaciteit (tijdelijk) digitale archiefexpertise/procesonderst.

75.000

75.000

Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves

574.144

359.928

221.267

225.693

Totaal incidentele lasten

1.372.883

754.928

361.267

225.693

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

-

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

0

0

0

0

Incidentele baten t.g.v. reserves

Programma 10

- Winstafdracht bouwgrondexploitatie

296.202

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

296.202

0

0

0

Totaal incidentele baten

296.202

0

0

0

Totaal geraamde lasten

72.280.171

70.813.995

74.626.377

73.242.169

Totaal geraamde baten

71.181.991

70.095.178

74.350.491

72.592.071

Totaal saldo van baten en lasten

-1.098.180

-718.817

-275.886

-650.098

Totaal incidentele lasten

1.372.883

754.928

361.267

225.693

Totaal incidentele baten

296.202

0

0

0

Totaal structurele lasten

70.907.288

70.059.067

74.265.110

73.016.476

Totaal structurele baten

70.885.789

70.095.178

74.350.491

72.592.071

Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten

-21.499

36.111

85.381

-424.405

Structurele toevoegingen aan reserves

1.622.716

1.600.837

1.594.368

1.545.299

Structurele onttrekkingen uit reserves

3.209.326

2.876.876

2.750.784

2.186.289

Structurele exploitatieruimte

1.565.111

1.312.150

1.241.797

216.585