Begroting 2018

Met deze begroting 2018 - 2021 geven wij u inzicht in onze speerpunten, activiteiten en plannen voor 2018. Uitgangspunt is dat de meerjarenbegroting over 4 jaren sluitend is. Ook dit jaar zijn we daar weer in geslaagd. In de kaderbrief 2018 was er voor de jaarschijf 2021 nog een tekort voorzien maar conform de gemaakte afspraak is dit tekort in deze begroting omgebogen in een positief saldo.

We durven te stellen dat Best een financieel gezonde gemeente is. Dit wordt door de accountant onderschreven in zijn accountantsrapport. We willen uiteraard gezond blijven. Dat betekent dat ook komend jaar de uitgaven kritisch worden gevolgd en waar nodig bijgesteld. Wij kunnen in 2018 de gemeente Best verder ontwikkelen waarbij rekening is gehouden met een lastenverlichting voor de inwoner. Daarnaast pakken we de uitvoering van onze plannen zoveel mogelijk samen op met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties!  

In deze begroting heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de deelgebieden Jeugd en Wmo. Deze zijn ondergebracht in programma 7 samen met het deelgebied Participatiewet. In de vergelijkende cijfers  ontstaan daardoor verschillen. Deze zijn op programmaniveau nader toegelicht.

College van burgemeester en wethouders