Programma

Dit programma gaat met name over integraal veiligheidsbeleid, een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, justitie, belastingdienst en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder, maar werkt nadrukkelijk met alle partners samen aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best. Dit programma voorziet ook in externe veiligheidszaken, evenementenbeleid, rampenbestrijding en de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet.

De belangrijkste rol die de gemeente heeft in veiligheid en openbare orde betreft de regisserende rol. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022 (IVP) en het toezien op een professionele uitvoering van de door de raad vastgestelde prioriteiten door alle betrokken veiligheidspartners.
Veel activiteiten in programma 2 vallen daarnaast onder de uitvoerende rol. De gestelde prioriteiten worden uitgevoerd volgens het IVP 2015-2018, het IVP uitvoeringsplan 2017-2018 en het beleidsplan toezicht en handhaving.
Ook is er sprake van een dienstverlenende rol, bijvoorbeeld vergunningverlening bij evenementen.

Participatie

Inwoners worden zo mogelijk betrokken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Een voorbeeld hiervan is het betrekken van inwoners bij het signaleren van ondermijnende criminaliteit. De bedoeling is om de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp zo laagdrempelig mogelijk te organiseren.  In grote lijnen is vooral sprake van bewonersparticipatie bij overheidsbeleid. Er zijn echter ook enkele voorbeelden waarbij de overheid juist weer participeert bij bewonersinitiatieven. Denk hierbij aan de Whatsapp groepen waarmee inwoners in de eigen buurt de veiligheid in de gaten houden en daarin gefaciliteerd worden door de gemeente.

Lasten

€ 2.412.469

3,3%